പുസ്തകങ്ങള്‍

1.കൊച്ചു മേരിയുടെ തങ്കമാല
2.അപ്പൂസിന്റെ അച്ഛന്‍
3.പുഴ പറഞ്ഞ കഥ
4.ദൈവത്തിന്റെ മകള്‍ 
5.ആല്‍ബര്‍ട്ടിന്റെ യാത്രകള്‍ 
6.ഗോവിന്ദപുരിയിലെ റിക്ഷാക്കാരന്‍